مدارس مهندس منصور نفر

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

هانا اقبالی
روز تولد : 24 تیر

آیلار مهمان دوست رازلیقی
روز تولد : 23 تیر

اسما جمالی رحیم بیگلو
روز تولد : 23 تیر

پریا محمودی
روز تولد : 23 تیر

ستایش غلامی
روز تولد : 23 تیر

رقیه تیموری
روز تولد : 25 تیر

مریم امیدقهرمانلو
روز تولد : 25 تیر

مهشید باکوئی
روز تولد : 26 تیر

نیایش چالیک
روز تولد : 26 تیر

فاطمه کوشکی
روز تولد : 26 تیر

هستی چراغی
روز تولد : 27 تیر

عسل غلامحسنی
روز تولد : 26 تیر

مهدیه بیات
روز تولد : 27 تیر

هدیه یاری
روز تولد : 27 تیر

زهرا محمدزاده
روز تولد : 27 تیر

سیده مهدیه موسوی
روز تولد : 27 تیر