مدارس مهندس منصور نفر

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

فائزه آهنی الماسی
روز تولد : 29 اردیبهشت

آرزو فعال
روز تولد : 30 اردیبهشت

مائده سعادتی
روز تولد : 30 اردیبهشت

زهرا رسولی
روز تولد : 30 اردیبهشت

آتنا بهجت
روز تولد : 31 اردیبهشت

الینا بهبودی
روز تولد : 1 خرداد

پرنیا گیلانچی کیوی
روز تولد : 3 خرداد

طهورا مرادنیا
روز تولد : 3 خرداد

فاطمه محمودی
روز تولد : 2 خرداد

زهرا کریمی
روز تولد : 2 خرداد

مهنا کاکه پور
روز تولد : 3 خرداد